Design a site like this with WordPress.com
Get started

Deagh Sheachdain :)

Advertisement

Artsplay

Ghabh sinn spòrs sa mhadainn aig Artsplay! Bha math d’fhaicinn na parantan cuideachd – mòran taing airson a tighinn! Agus cuideachd mìle taing gu Mamaidh ‘s Dadaidh Miloh airson na dealbhan a thogail 😊

We had lots of fun at Artsplay this morning! It was lovely to see some parents too – thank you all for coming! And also a special thanks to Miloh’s Mum and Dad for taking these pictures 😊

Artsplay

Hallo! Seo am fiosrachadh a fhuair sibh an t-seachdain sa chaidh – tha sinn a’coimhead air adhart ris! 🙂

Hello! Here’s the information you received last week – we are looking forward to it! Parents and siblings welcome, 11.30 am – 12 noon.

Enrolment 2023-24 — 2022-23 Glenurquhart Primary News

It is that time of year again for school enrolment. If your child will be five years of age on or before 29 February 2024, they are eligible to enrol for Primary. This takes place next week, 30th January online. Please see further details below in both English and Gaelic as well as further information […]

Enrolment 2023-24 — 2022-23 Glenurquhart Primary News

Fàilte!

A’chiad seachdain air-ais! Chuir sinn fàilte air dithis sgoilear ùr an t-seachdain-sa. Air sgàth seo, tha sinn dìreach air a bhith a’ rannsachadh diofar rudan ri dhèanamh san Sgoil-Àraich.

Welcome!

First week back! We welcomed two new pupils to our Sgoil-Àraich this week. Because of this we have been exploring different activities to do in our setting. The pupils that are familiar with our Nursery have been excellent role models and have shown great kindness to our new pupils which we are delighted to see.

Here are some pictures of what we’ve been up to;

We hope you all have a great weekend!

Taing Do na Pàrantan!

Tha sinn air a’ chlann fhaicinn ag obair gu cruaidh gus càfaidh Latha Naomh Anndra fhosgladh. Rinn iad liosta airson a’ bhùth, cheannaich iad an stuth agus rinn iad bròt iad fhèin! Bha iad cho trang a’ dèanamh ealain cuideachd.

Thàinig na pàrantan agus fhuair iad am bròt a rinn sinn. Seinn sinn òran neo dhà agus chluich sinn geama còmhla cuideachd – Bingo! Tapadh leibh dha na pàrantan airson tighinn!

Bha sinn cho fortanach gun tàinig màthair Dhaniel a-steach airson spòrs a dhèanamh. Bha Clas 1 còmhla agus bha na geamaichean dìreach sgoinneil! Mòran taing Louise!

Thanks to the Parents!

We have seen the children working so hard for their St. Andrews Day Cafe opening. They had made a list for the shop, bought all their ingredients and made a soup themselves! They were also busy making Scottish themed art for the occasion.

The parents arrived and had soup that the children had made. We sang a song or two and we all played a game together – Bingo! Thank you very much to the parents for coming!

We were also so lucky to have Daniel’s mum come in for sports. GME P1 joined us and the games were fantastic! Thanks so much Louise!