Design a site like this with WordPress.com
Get started

A’ Chiad Latha

Bha deagh latha againn an-diugh. Tha sinn a’cluich tòrr agus bha sinn a’bruidhinn mu dheidhinn na soar-làithean againn. Chaidh sinn suas gu clas Mr Kelly agus chunnaic sinn na balaich anns clas 1. Tha iad a’ deanamh math.

Tha sinn a’ leughadh leabhar “A’ Chiad Latha” le Norma Martin agus Christine Macleod. Cuideachd, tha sinn a’ deanamh tòrr seinn agus tha “Hallo a h-uile duine” an t-òran againn an t-seachdainn seo.

We had a good day today. We have been playing a lot and we were speaking about our holidays. We went up to Mr Kelly’s class and saw the boys in P1. They are doing great.

We are reading the book “The First Day” by Norma Martin and Christine Macleod. Also, we are singing a lot and our song this week is “Hello Everyone”.

On Thursday we plan to spend most of the day outdoors. Waterproof suits and wellies can be provided as we are expecting the weather to be wet 🙂

Advertisement

Author: Kerrie Laird

Head Teacher of Glenuruqhart Primary School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: