Design a site like this with WordPress.com
Get started

Biadh! – Food!

An t-seachdainn seo tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn biadh! Bha sinn a’ coimhead air biadh fallain agus mì-fhallain. Rinn sinn postaran agus bha sinn a’bruidhinn mu dheidhinn carson a tha sinn a’smaointinn sin. Cuideachd, dh’fhosgail sinn an càfaidh againn a-staigh sgoil-àraich! Bha sinn a’ dèanamh diofar obair agus bha sin math air fhaicinn!

Rinn sinn cèicean còmhla ri Avril le teòclaid agus cornflakes. Leugh sinn an reasabaidh agus rinn sinn math! Bha sinn a’ bèicearachd mar Maisy Luch – anns an stòraidh againn an t-seachdainn seo; “Maisy Luch a’ Dèanamh Aran-Cridhe”.

Mu-dheireadh, bha sinn còmhla ri Clas Mgr Kelly anns a’ choille! Thuit an den again sìos tron na soar-làithean agus bha clas Mgr Kelly cho cuideachail le den a thogail a-rithist. Leugh sinn “Tha Sinn A’ Dol a Shireadh Mathan” còmhla agus an uair sin lorg sinn beathaichean sa choille. Cuideachd, tha sinn toilichte gum faic Clas 7 a-staigh ar sgoil-àraich airson stòraidh a leughadh dhuinn!

______________________________________

This week we are learning about food! We have been looking at healthy food and unhealthy food. We made posters and we were speaking about why we think that. Also, we opened our café in Sgoil-Àraich! We played different job roles and that was great to see!

We made cakes with Avril with chocolate and cornflakes. We read a recipe and we did well! We were baking like Maisy Mouse in our story this week; “Maisy Luch a’ Dèanamh Aran-Cridhe”.

Finally, we were with Mr Kelly’s class in the woods! Our den fell down throughout the holidays and Mr Kelly’s class were so helpful with building the den again. We read “We’re Going on a Bear Hunt” together and after that we all worked together to find the animals of the forrest. Lastly, we are delighted to see P7 in Sgoil-Àraich to read us a story!

Advertisement

Author: Kerrie Laird

Head Teacher of Glenuruqhart Primary School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: