Design a site like this with WordPress.com
Get started

Alba!


Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn spòrs na h-Alba an t-seachdain seo.
Tha sinn air bhidiothan fhaicinn de sgioba na h-Alba a’ buannachadh am bonn òir aig geamaichean a’ Cho-fhlaitheis. Tha a’ chlann uile air a ràdh gu bheil iad a’ faireachdainn toilichte nuair a chunnaic iad seo. Tha sinn air spòrs ùr fheuchainn ris an canar “Netball” às deidh dhuinn coimhead air an sgioba a’ buannachadh aig geamaichean a’ cho-fhlaitheis. Dh’ ionnsaich sinn, le tòrr cleachdaidh agus deagh smaoineachadh, gun urrainn dhuinn am ball a thilgeil anns a’ chearcall àrd!

We are learning about “Sports of Scotland” this week. We have watched videos of the Scottish team winning the Gold Medal at the Commonwealth Games. The children have all said that they feel happy when seeing this. We have tried a new sport called “Netball” after watching the Scottish team win at the Commonwealth Games. We learned that with lots of practice and positive thinking we can throw the ball through the high hoop!

Here are some pictures of all the fun things we have been doing this week 🙂

Advertisement

Author: Kerrie Laird

Head Teacher of Glenuruqhart Primary School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: