Design a site like this with WordPress.com
Get started

Piotsa!

‘S toigh linn a bhith còiceareachd! Sin a tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an t-sheachdainn seo agus an ath-sheachdainn. Bha sinn a’coimhead air dè rudan a tha cunnartach anns a’ chidsin. An uair sin, nuair a bha sinn a’ cluich le pasta, thuit am pasta air an làr. Tha fios againn a-nis feumaidh sinn a bhith sgiobalta mus tuit sinn. Cuideachd, bha sinn ag iarraidh playdough geal… rinn sinn piotsa leis! Rinn sinn àmhainn sinn fhèin cuideachd le tèine airson piotsa a dhèanamh. Seall!

Pizza!

We like cooking! This is what we are learning about this week and next week. We were looking at what things are dangerous in the kitchen. Afterwards, when we were playing with pasta, the pasta fell on the floor. We know now that we must be tidy before we fall. Also, we wanted white playdough… we made pizza with it! We also made an oven ourselves with a fire to make pizza. Look!

Also on Thursday we enjoyed songs and a story from our visitor Linda.

Author: Kerrie Laird

Head Teacher of Glenuruqhart Primary School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: